profile
xxxxxxxxxxxxxxx
Dinh Hoai Xuan

Biography

Full name: Dinh Hoai Xuan

D.O.B: 05-02

Nationality: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cello in black and white

Education

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Honors, Awards and Scholarship

xxx

Dinh Hoai Xuan looking at a cello
a woman playing cello

xx

xxx

Projects

xx
xxx